Ochrana osobních údajů ECTACO Česka s.r.o. - Překladače značky Anobic.

Přejít na obsah
anobic stranky

ECTACO Česka s.r.o.

Ochrana osobních údajů
www.ectaco.cz, tel. 777333779Naše prohlášení.

Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů našich partnerů, dodavatelů a klientů, a proto při jejich shromažďování a zpracování postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 (tzv. GDPR) a současně platnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme jen pro zákonné a definované účely a jen po dobu nezbytně nutnou tak, aby byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním i před ztrátou, zničením nebo poškozením.
K takovému zajištění našich povinností máme certifikaci pro řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 a zavedena vnitřní závazná pravidla.

Naše společnost – správce osobních údajů

Společnost ECTACO Česká s.r.o. jsou v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále jen Nařízení) oprávněné zpracovávat osobní údaje za předpokladu, že dodrží výše uvedené Nařízení a platnou legislativou České republiky. Z toho vyplývá nejen povinnost přesného zpracování a ukládání osobních údajů našich partnerů v rámci vzájemných kontraktů, ale také povinnost zajistit jim přístup ke všem jejich osobním údajům.

Kontaktovat nás můžete písemně na adrese sídla naší společnosti: V Policn 8, 140 00 Praha 4, Česká republika, nebo na zákaznické lince 774999399.

Kontaktní osoba – subjekt osobních údajů

Uzavřeme-li s naším zákazníkem nebo dodavatelem smlouvu, jsou její součástí i osobní údaje osob, které jsou smlouvou určeny jako kontaktní osoby nebo osoby s různými oprávněními pro účely plnění uzavřené smlouvy. Ve vztahu k takovým údajům jsme v pozici správce, kde právními důvody ke zpracování jsou naše oprávněné zájmy. Údaje jsou zpracovávány pro účely

 • uzavírání a plnění smluv,
 • vnitřní administrativní potřeby,
 • ochrany majetku a osob,
 • ochrany právních nároků,
 • tvorby statistik a evidencí,
 • plnění zákonných povinností.

Zpracovávané údaje a oprávnění k jejich zpracování

Naši klienti, partneři, dodavatelé a jiné osoby, s nimiž jsme ve smluvním vztahu, jsou Nařízením definováni jako Subjekty údajů, u kterých jsme my, jako Správce údajů, oprávněni tyto údaje zpracovávat.

Osobní údaj je definován jako jakákoliv informace identifikující fyzickou osobu. Netýká se tedy údajů firemních a dalších, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku, nebo údaje anonymní či agregované.

Poskytnutí osobních údajů je buď dobrovolné na základě souhlasu, nebo nezbytné v konkrétních smluvních situacích a případech pro:

 • plnění závazků z uzavřené smlouvy,
 • plnění zákonných povinností naší společnosti jako Správce (např. ke státním orgánům) a
 • zjištění našich oprávněných zájmů.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, existuje vždy právo souhlas odvolat. V případě oprávněného zájmu Správce existuje právo vznést námitku proti zpracování.
Podrobné dělení a kategorie osobních údajů jsou zveřejněny na oficiálních stránkách institucí, zabývajících se GDPR.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smlouvy.
V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu Správce jsou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo, lze-li podat námitku, která může mít za následek ukončení zpracování, do doby podání námitky.
Metadata jsou zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Nestanoví-li právní úprava jinak, nebo nevznikne-li oprávněná potřeba zpracovávat údaje po dobu delší (např. v případě prodlení s platbou pro účely vedení řízení), jsou provozní údaje zpracovávány po dobu 3 měsíců.

Práva Subjektu údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci Kontakty na našich webových stránkách.
Máte právo na

 • potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje,
 • přístup k informacím za účelem zpracování osobních údajů,
 • plánované době uložení,
 • opravu/výmaz/omezení a právo vznést námitku, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • odvolání souhlasu.

Přístup má pouze osoba, která je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena.

Správce (zpracovatelé) údajů

Osobní údaje zpřístupňujeme

 • našim zaměstnancům, kteří jsou k tomu určeni z povahy své role (zpracovatelé),
 • dodavatelům, kteří nám poskytují služby, v jejichž rámci mohou mít nahodilý přístup k osobním údajům,
 • subjektům, jímž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a těm, kteří si je vyžádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Záznam komunikace

Rozhovor při telefonickém projednávání problematiky související s obsahem kontraktu, smluvních vztahů, stížnosti či podnětu je v operátorském centru nahráván na zvukový záznam za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality, či za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím telefonické služby.

Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení vám můžeme zasílat na základě skutečnosti, že jste naším zákazníkem (uživatelem našich služeb) nebo nejste-li našim zákazníkem na základě vašeho souhlasu.

Po určitou dobu můžeme zpracovávat osobní údaje, i když s námi nejste ve smluvním vztahu, ale např. jste nám udělili souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projevili zájem o to, abychom vás kontaktovali s naší nabídkou. Vaše údaje nám mohla poskytnout i třetí osoba, domnívající se, že máte zájem o naše služby, nebo nám vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li našim zákazníkem a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, můžete posílání takových nabídek jednoduše odmítnout na adrese uvedené v poslané nabídce nebo při telefonické komunikaci s námi. Zároveň nám takovou informaci můžete poslat i na adresu naší společnosti; v takovém případě je však nezbytně nutné, abyste uvedli zejména e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás nemáme kontaktovat a samozřejmě vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Pokud jste nám údaje poskytli v rámci konkrétní aktivity, prosíme, abyste primárně využili kontakt, který jsme vám sdělili při shromáždění vašich údajů.

Zasílání sdělení můžete odmítnout kdykoliv prostřednictvím výše uvedených kanálů nebo v případě e-mailů blokováním odesilatele.
Objednávky bez registrace telefonicky: +420 777333779; 774999399, e-mail: info@ectaco.cz
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Návrat na obsah